අපගේ වාසි

3E ඉංජිනේරු සංස්ථාව සීමාසහිත 2003 හි පිහිටුවන ලද අතර එහි මූලස්ථානය හොංකොං හි පිහිටා ඇත, අපි බෝල කපාට, ගේට්ටු කපාට, ග්ලෝබ් කපාට, චෙක් කපාට, ප්ලග් කපාට, සමනල කපාට, පෙරන සහ සවි කිරීම් ඇතුළුව සියලුම කාර්මික කපාට සඳහා වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකි.3E යනු බලශක්ති නිෂ්පාදන, සහතික කළ ගුණාත්මක, කාර්යක්ෂම සේවාවක්.

අපගේ පාරිභෝගිකයින්

1 (3)
1 (2)
1 (4)
1 (1)